Ons Doel

In het kader van ontwikkelingssamenwerking stelt de stichting zich ten doel fondsen te werven ten bate van de kinderen van de doven- en gehandicaptenschool te Madurai, India. Het ingezamelde geld wordt goed besteed, zodat we deze kinderen een menswaardig bestaan en alles wat daarmee verband houdt, kunnen geven.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen, door middel van sponsoracties, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.